Vird-i Settar

VİRD-İ SETTAR – ESMA-ÜL HÜSNA (EFENDİMİZİN OKUMA ŞEKLİ)

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya settar ya settar ya aziz ya gaffar ya celil ya cebbar ya mugellibelgulubi velebsâr.Ve ya mudebbiralleyli vennehar Hallisna min azabilgabri vennâr. İlahi üstur uyubena Vağfir zünubena Ve tahhir gulübena Ve nevvir guburena, Veşrah sudurena Ve keffir anna seyyiâtina ve teveffena meal ebrâr.
Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike Ya ma’bud, Sübhaneke ma arefnake hakka mafiretike ya marûf, Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkûr, Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkûr.Fadlen minallahi ve rahme, şükran minallahi ve ni’ame, lillahil hamdu vel minne, elhamdü lillahi ala taâti vettavfik, venestağfirullahel azim min külli zenbin ve amdin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanın ve taksîr.
Allahümme lekel hamdu hamden yuvâfî niameke ve yukâfî mezîdek, nahmeduke bicemi’i muhamedike ma alimna minha ve malem nalem, ve neşkuruke alâ cemi’i niamike ma alimna minha ve malem nalem, ve alâ külli halin ya muhavvilel hâl vela havle havvil hâlena ilâ ahsenil hâl,
ağdetti likülli hevvil lâ ilâhe illallah, ve likülli ni’ametin Elhamdü lillah, ve likülli rahain Eşşükrü lillâh, ve likülli uğcubetin Sübhanallah, ve li külli zenbin estağfirullah, ve likülli musibetin İnnâ lillah, ve likülli dîkın hasbiyallah, ve likülli kadâin ve kaderin tevekkeltü al allah, ve likülli tâ’atin ve ma’sıyetin La havle ve la kuvvete illâ billâh, ve likülli hemmin ve gammin mâşâ allah, len yağliballahe şeyun Ve hüve gâlibun alâ külli şey, hasbiyallah ve kefâ, semi’allahu limen deâ, lâ gayete lehu fil ahirati vel ûlâ, lâ ilâhe illahlahu vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût,
ebeden dâimen sameden bâkıyen biyedihil hayr, ve hüve alâ külli şeyin gadir, ve ileyhil masîr, lâ uhsî senâen aleyke ente kema esneyte alâ nefsik.Azze câruke ve celle senâûke ve lâ ilâhe gayruk, errahmanu alel arşistevâ, lehu ma fissemavati ve ma fil ard ve ma beynehüma ve ma tahtesserâ,ve in techaer bilkavli feinnehu ya’le mussırra ve ahfa.Allahu lâ ilahe illâ hu lehül esmaülhusna, fed’ûhu biha Sadakallahül azim.
Hüvallahüllezi lâ ilahe illâ hüver’rahmanirrahîm, Elmelik’ül, kuddüs’üs, selam’ül, mü’min’ül, müheymin’ül, Aziz’ül, cebbar’ül , mütekebbir.
Elhâlık’ül, bârî’ül, musavvir’ül, gaffâr’ül, kahhâr’ül, vehhâb’ül, rezzâk’ül, fettah’ül, alim’ül, kâbid’ül, bâsıt’ül, hâfıd’.Errâfi’ül, muiz’ül, müzill’ül, semi’ül, basîr. Elhakem’ül, adl’ül, latîf’ül, habîr. Elhalîm’ül, azîm’ül, gafûr’uş’şekûr, Elalî’ül, kebîr.Elhafîz’ül, mukît’ül, hasîb’ül, celîl’ül, kerîm. Errakîb’ül, mucîb’ül, vâsi’ül, hakîm’ül, vedûd. Elmecîd’ül, bâis’ül, şehîd’ül, hakk’ül, vekîl. Elkavî’ül, metîn’ül, velî’ül, hamîd.
Elmuhsî, Elmubdî, mu’îd’ül, muhyî. Elmümît’ül, hayy’ül, kayyûm. Elvâcid’ül, mâcid’ül, vâhid’ül, ehad’üs’samed. Elkâdir’ül, muktedir’ül, mukaddim’ül, muahhir’ül, El evvel, Elahir, Ezzahir, Elbatın, Elvâli, Elmüteâlî, Elberru, tevvâb’ür, müntagîm.Elafuv, raûf, Mâlikelmülk Zülcelâl velikram. Elmuksıt’ül, cami’ül, ganiyy’ül,muğni, Elmâni’, Eddâr, Ennâfi’, Ennur, Elhâdî. Elbedi’ül, bâki, Elvâris’ül, reşîd’üs sabûr. Celle Celaluhu, Ellezi tekaddese anil eşbâhi zâtuhu ve tenezzehet an müşâbetil emsâli sıfâtuhu. ve şehidet birububiyyetihi âyâtuhu ve ellet alâ vahdaniyyetihi masnûatûhu.
vâhidun lâ min gîlle, Ve mevcudûn lâ min ille,bilcûdu mevcudun ve bilihsâni mevsûhun ma’rûfun bilâ gâye, ve mevsûfun bilâ nihaye. evvelun gadîmun bilâ ibtidain ve âhirun kerîmun mukîmun bilâ intihâ. ve gafera zünübel müznibîne keremen ve hılmen ve lutfen. ellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad.
Ellezi leyse kemislihi şeyûn ve Hüve’s semîul basîr. ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr. ğufraneke rabbenâ ve ileykel masîr. Ve hasbiyallahu vahde ve ni’mel vekîl ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billahil aliyyil azîm.Yefa’lullahu ma yeşâu bikudretih, veyahkumu ma yüridü bi izzetih. Elâ lehul halku vel emru tebârekellahu rabbul alemîn. Ve neşhedu en lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh. ilahen âdilen cebbâran meliken gâdiran gahharan lizzunubi gaffaran ve lil uyubi settârâ. Ve neşhedu enne seyyidena Muhammeden abduhul mustafa, ve rasuluhul mucteba, ve eminuhul mukteda, şemsud duha, bedrud düca, nurul vera sahibul gabû gavseyn ev ednâ. resulus sakaleyn, ve nebiyyul haremeyn, ve imâmu gıbleteyn, ve ceddus sıbteyn ve şefiu’ men fid dâreyn.rasûlen mekkiyyen medeniyyen haşimiyyen gureyşiyyen ebtahiyyen kerûbiyyen ruhiyyen ruhaniyyen takiyyen nebiyyen kevkeben duriyyen şemsen gameran mudîen nuran nuraniyyen. beşîran nezîran siracen muniran sallallahu teâlâ aleyhi ve sellêm.
Sallallahu teâlâ aleyhi ve ala alihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve hulefâi hirrâşidînel mürşidine mehdine min ba’dih. Husûsan aleş şeyhişşefîk gâtilizındîk ve fil gârirrefîk mulekkab bil atîk eliman velet tahdik, emirel mü’minin ebî bekirsıddık radiyallahu anh. Sümmesselâm minel melikil vehhab ilel emiril evvâb zeynel ashab mucaviril mescid vel mihrab. en nâtık el mezkuru fil kitab emirel mü’minin ömeribnilhattâb radiyallahu anh. Sümmes selâm minel melikil mennan ilel emiril eman habibir rahman câmiil gur’ân sahibil hayâ vel îman.eş şehidi fi hali tilavetil gur’ân emirel mü’minin osmânibni affân radiyallahu anh.
sümmes selâm minel melikil velî ilel emiril vasiyy ibniamminnebi kâli’il bâbil hayberî zevci fâtımatizzehri varisi ulûmminnebî.emîrel mü’minin ve aliyyir radiyyis sahiyyil vefî radiyallahu anh.
sümmes selâm alel imameynil hümameynis saiydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleynil makbuleyn. eşşemseynil gameraynil bedireyn hasîbeyn nesiybeyn bil kadâir radiyeyn ve alel belâis sabireyn. emirel mü’minin ebî Muhammedin elhasan, ve ebî abdullah elhüseyin radiyallahu anh. ve alâ ammeyhil kerimeyniş sucâ’aynil muazzemeynil muhtarameyni hamza vel abbâs.
ve alâ cemi’il muhacirine vel ensar vettabi’înel ahyâr vel ebrâr. rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîne ve sellim teslimen ve azzeme ta’zimen ebeden daimen kesiren kesiren, ilâ yevmil haşri vel karar.

Allahümme zeyyin zevahirena bi-hidmetike ve bi-vatmena bi-ma’rifetike ve kulubena bi-muhabbetike ve esrarena bi-müsahedetike.ve ervahena bi-mu’ avenetike.
Allahümmec’al fiy kalbiy nuren ve fiy sem’iy nuren ve fiy basariy nuren ve an yeminiy nuren ve an simaliy nuren ve emamiy nuren ve halfiy nuren ve fevkiy nuren ve tahtiy nuren vec’alniy nuren ya nuren-nurbi-rahmetike ya erham-er-rahimiyn. Allahümm’estecib duana vesfi merdana verham
mevtana.
La ilahe illallah (3 kere) Muhammedün Resulüllahi hakkan ve salli alä külli Nebiyyin ve melekin.
Estagfirullah (3 kere) min cemi’i ma kerihallahu
kavlen ve fiilen ve hatiran ve naziran ve etubü ileyh.
Sübhanallahi (33 kere)
El-hamdü lillahi (33 kere)
Allahu ekber kebiyren (33 kere)
Vel-hamdü lillahi hamden kesiyren fe-sübhanallahi ve bi-hamdihi bükreten ve asilen ve tealallahu meliken cebbaren kahharen settaren sultanen ma’buden kadiy-men kadiren La havle ve la kuvvete illa billah-il aliyyil
aziym. Va’fü annä ya kerim vä’fü anna yä rahiym v·agfir lena zünubena ya Rahmanü ya rahiym bi-rahmetike ya Erham-er-Rahimiyn, EL-FATIHA

VİRDİ-SETTAR TÜRKÇE MEALİ
Allah’ım ey Settar ey Settar(günahlarımızı setreden, örten), Ey Aziz, ey Gaffar, ey celik, ey Cebbar, ey kalpleri ve bakışları çeviren, ey geceyi ve gündüzü tedbir eyleyen, bizi kabir ve ateş azabından kurtar, ilahi ayıplarımızı ört, günahlarımızı bağışla, kalplerimizi temizle, kabirlerimizi nurlandır, sadırlarımızı aç, fenalıklarımızı ört, bizi ebrar(iyilerle) beraber vefat ettir.
Seni tesbih ederim.Sana hakkıyla ibadet edemedik ey ma’bud Seni tesbih ederim. Senin marifetini hakkıyla bilemedik ey ma’ruf Seni tesbih ederim. Seni hakkıyla zikredemedik ey zikredilen Seni tesbih ederim. Sana hakkıyla şükredemedik ey şükredilen Allahtan bir fazilet ve rahmet olarak.
Allah’tan bir şükür ve nimet olarak Hamd ve minnet Allah’ındır.Allah’ın emirlerini yerine getirme ve başarı için Allah’a hamdederiz. Her günahtan, niyetten, yanılmadan, hatadan, unutmadan, eksiklikten, suçdan, Azim olan Allah’a bağışlanmak dileriz. Allah’ım sana hamd ederiz öyle bir hamd ile ki nimetlerini tastamam verdiğin ve ziyade kıldığın… Bildiğimiz ve bilmediğimiz medhler(senalar şükürler..)

Kaç Yıldız Verirsin?:

5 yorum

  1. anlamı neden bu kadar kısa dua uzun anlar kısa

  2. Değerli kardeşim, Kur’anı Kerimde geçen bölümlerde mevcut ; Seyyid Yahya Şirvani Hz’nin Virdi Settar isimli dua kitabında geçen bölümlerde mevcuttur…

  3. vitri settar efendimden dinledigimde yanlis yazilmis bazi yerleri onlari duzeltirmisiniz

  4. Başında ve sonunda ilave okuma tertibi var mı?

Bir Cevap Yazın

Konu Etiket Arşivi